Locate the 30 biggest cities on the map of Asia

Can you place Tokyo, Beijing, Tehran and all the other populous Asian cities on the map of Asia?
Tokyo Jakarta Seoul Shanghai New Delhi Mumbai Manila Beijing Osaka Kolkata Karachi Guangzhou Dhaka Shenzhen Tehran Bangkok Chennai Nagoya Bengaluru Hong Kong Wuhan Taipei Lahore Tianjin Kuala Lumpur Chongqing Hyderabad Ho Chi Minh City Shenyang Ahmedabad
Asia’s 30 biggest cities Capital cities in Asia The flags of Asia Countries of Asia
teacher-content.com ©faurskov.com 2015-18